Thư viện hình ảnh

{{listHinhAnh[0].lstImage[0].NgayTao|ctime | date : 'dd/MM/yyyy'}}

{{listHinhAnh[0].Title}}

{{lstHA.Title}}
{{lstHA.lstImage[0].NgayTao|ctime | date : 'dd/MM/yyyy'}}